中药材

巴戟天 《中国药典》:巴戟天

拼音Bā Jǐ Tiān

英文名RADIX MORINDAE OFFICINALIS

别名鸡肠风、鸡眼藤、黑藤钻、兔仔肠、三角藤、糠藤

来源本品为茜草科植物巴戟天Morinda officinalis How 的干燥根。全年均可采挖,洗净,除去须根,晒至六、七成干,轻轻捶扁,晒干。

性状本品为扁圆柱形,略弯曲,长短不等,直径0.5~2cm。表面灰黄色或暗灰色,具纵纹及横裂纹,有的皮部横向断离露出木部;质韧,断面皮部厚,紫色或淡紫色,易与木部剥离;木部坚硬,黄棕色或黄白色,直径1~5mm。无臭,味甘而微涩。

鉴别本品横切面:木栓层为数列细胞。皮层外侧石细胞单个或数个成群,断续排列成环;薄壁细胞含有草酸钙针晶束,切向排列。韧皮部宽广,内侧薄壁细胞含草酸钙针晶束,轴向排列。形成层明显。木质部导管单个散在或 2~3 个相聚,呈放射状排列,直径至 105μm;木纤维较发达;木射线宽 1~3 列细胞;偶见非木化的木薄壁细胞群。

粉末淡紫色或紫褐色。石细胞淡黄色,类圆形、类方形、类长方形、长条形或不规则形,有的一端尖,直径21~96μm,壁厚至 39 μm,有的层纹明显,纹孔及孔沟明显,有的石细胞形大,壁稍厚。草酸钙针晶多成束存在于薄壁细胞中,针晶长至 184 μm。具缘纹孔导管淡黄色,直径至 105μm,具缘纹孔细密。纤维管胞长梭形,具缘纹孔较大,纹孔口斜缝状或相交成人字形、十字形。

炮制巴戟肉:取净巴戟天,照蒸法(附录Ⅱ D)蒸透,趁热除去木心,切段,干燥。盐巴戟天:取净巴戟天,照盐蒸法(附录Ⅱ D)蒸透,趁热除去木心,切段,干燥。制巴戟天:取甘草,捣碎,加水煎汤,去渣,加入净巴戟天拌匀,照煮法(附录ⅡD )煮透,趁热除去木心,切段,干燥。每100kg巴戟天,用甘草6kg。

性味甘,辛,微温。

归经归肾、肝经。

功能主治补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痿软。

用法用量3~9g。

贮藏置通风干燥处,防霉,防蛀。

摘录《中国药典》

《中药大辞典》:巴戟天

拼音Bā Jǐ Tiān

别名巴戟(《本草图经》),鸡肠风(《中药志》),兔子肠(《中药材手册》)。

出处《本经》

来源为茜草科植物巴戟天。冬、春季采挖,洗净泥土,除去须根,晒至6~7成干,用木糙轻轻捶扁,晒干;或先蒸过,晒至半干后,捶扁,晒干。

原形态巴戟天,又名:三蔓草(《唐本草》),不雕草(《日华子本草》),鸡眼藤、黑藤钻、糠藤、三角藤。

缠绕或攀缘藤本。根茎肉质肥厚,圆柱形,支根多少呈念珠状,鲜时外皮白色,干时暗褐色。有蜿蜒状条纹,断面呈紫红色。茎圆柱状,有纵条棱,小枝幼时有褐色粗毛,老时毛脱落后表面粗糙。叶对生,长椭圆形,长3~13厘米,宽1.5~5厘米,先端短渐尖,基部楔形或阔楔形,全缘,下面沿中脉上被短粗毛,叶缘常有稀疏的短睫毛;叶柄有褐色粗毛;托叶鞘状。花序头状,花2~10朵,生于小枝顶端,罕为腋生;花萼倒圆锥状,长3~4毫米,先端有不规则的齿裂或近平截;花冠肉质白色,花冠管的喉部收缩,内面密生短毛,通常4深裂;雄蕊4枚,花丝极短;子房下位,4室,花柱2深裂。浆果近球形,直径5~9毫米,成熟后红色,顶端有宿存的筒状萼管。花期4~5月。果期9~10月。

生境分部野生于山谷、溪边或山林下,亦有栽培。分布广东、广西、福建等地。

性状干燥的根呈弯曲扁圆柱形或圆柱形,长度不等,直径约1~2厘米。表面灰黄色。有粗而不深的纵皱纹及深陷的横纹,甚至皮部断裂而露出木部,形成长约1~3厘米的节,形如鸡肠,故土名"鸡肠风"。折断面不平,横切面多裂纹;皮部呈鲜明的淡紫色,木郎黄棕色,皮部宽度为木部的两倍。气无,味甜而略涩。以条大、肥壮、连珠状、肉厚、色紫者为佳。条细瘦、肉薄、色灰者质次。 主产广东、广西等地。

化学成分根含蒽醌、黄酮类化合物。

炮制巴戟天:拣去杂质,用热水泡透后,趁热抽去木心,切段,晒干。炙巴戟:取甘草,捣碎,置锅内加水煎汤,捞去甘草渣,加入拣净的巴戟天,煮至松软能抽出木心时(此时余汤不宜多),取出,趁热抽去木心,晒干。(每巴戟天100斤,用甘草6斤4两)盐巴戟:取拣净的巴戟天,用盐水拌匀,入笼蒸透,抽去木心,晒干。(每巴戟天100斤,用盐2斤,加适量开水化开澄清)

①《雷公炮炙论》:"凡使巴戟天,须用枸杞子汤浸一宿,待稍软漉出,却用酒浸一伏时又漉出,用菊花同熬令焦黄,去菊花,布拭令干用。"

②《纲目》:"以酒浸一宿,判焙入药,若急用,只以温水浸软去心用。"

性味辛甘,温。

①《本经》:"味辛,微温。"

②《别录》:"甘,无毒。"

③《日华子本草》:"味苦。"

归经入肝、肾经。

①《雷公炮制药性解》:"入脾、肾二经。"

②《本草新编》:"入心、肾二经。"

③《本草经解》:"入足厥阴肝经、足阳明胃经。"

功能主治补肾阳,壮筋骨,祛风湿。治阳痿,少腹冷痛,小便不禁,子宫虚冷,风寒湿痹,腰膝酸痛。

①《本经》:"主大风邪气,阴痿不起,强筋骨,安五脏,补中增志益气。"

②《别录》:"疗头面游风,小腹及阴中相引痛,下气,补五劳,益精。"

③《药性论》:"治男子梦交泄精,强阴,除头面中风,主下气,大风血癞。"

④《日华子本草》:"安五脏,定心气,除一切风。疗水肿。"

⑤《纲目》:"治脚气,去风疾,补血海。"

⑥《本草求原》:"化痰,治嗽喘,眩晕,泄泻,食少。"